Úpravny vod

AKCEHODNOTAROKPROVEDENÉ PRÁCE
VODOVOD OLOMOUC – OPRAVA PÁTEŘNÍHO ŘADU DN 7003 681 407,- Kč2018Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost B M H spol. s r.o., akci " VODOVOD OLOMOUC – OPRAVA PÁTEŘNÍHO
ŘADU DN 700 - úsek 1.1". Předmět díla byla dodávka a montáž potrubí
včetně armatur v rozsahu:
1) D+M litinového potrubí a tvarovek DN100-DN700
2) D+M vodovodních armatur (šoupátka, klapky) DN100-DN700
více
Vodovod Sudovo Hlavno1 704 072,- Kč2018Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost PORR, a. s. akci "Vodovod Sudovo Hlavno". 1. Předmět plnění
byla dodávka, instalace a zprovoznění technologické části vodojemu
vč. MaR. Dílo zahrnovalo:

PS 01-1 Technologické vystrojení VDJ
- vnitřní vodovod - nerez
- armatury
- potrubí a tvarovky PVC, PPr
- dokumentace skutečného provedení stavby
- zařízení staveniště

PS 01-2 Měření a regulace
- Regulační zařízení

PS 01-3 Techn. elektroinstalace
- silnoproud
- revize elektro
více
ÚV Hrdibořice_“Rekonstrukce aeračního zařízení na úpravně vody Hrdibořice“5 965 090,- Kč2016Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. akci „Rekonstrukce aeračního
zařízení na úpravně vody Hrdibořice“. V rámci rekonstrukce byly provedeny stavební
úpravy v prostoru aerace hlavní budovy úpravny, které úzce souvisely z výměnou
stávajícího aeračního zařízení na ÚV, včetně příslušného trubního vedení a obslužné
plošiny u stávajícího aeračního zařízení. Byla provedena výměna stávajících
provzdušňovacích věží s Rashigovými kroužky za nové provzdušňovací zařízení,
pracující na principu „prstencového vodního skoku“. Dále byla provedena výměna
stávající stavební elektroinstalace a nová technologická elektroinstalace,
včetně automatického řízení a dálkových radiových přenosů dat na dispečink
VaK Prostějov a dispečink Moravské vodárenské a.s. v Olomouci. Dodávka a montáž
kotvení plošin, žebříků, zábradlí, nátokových nádrží, kaskádových nádrží, poklopů
včetně demontáže stávajících prvků. Byly provedeny předepsané zkoušky a revize,
včetně proplachu a dezinfekci trubního vedení.
více
VDJ Čebín_„Rekonstrukce ATS a tlakové vody, odvětrání akumulace“2 240 597,- Kč2016Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí,
akci „Rekonstrukce ATS a tlakové vody, odvětrání akumulace“. Předmětem díla
byly dodávky a montáže technologie a elektroinstalace, MaR a ASŘ v tomto rozsahu:
- ATS tlaková voda demontáže – potrubí z trub litinových (DN80), potrubí z
trub ocelových (DN50 – DN100), potrubí z trub plastických hmot, starého vodoměr
u a atypických konstrukcí, bourání základů z betonu, prorážení otvorů, demontáž
tlakových nádrží
- ATS, tlaková voda montáže – vyrovnávací beton na mostní konstrukci a betonová
stěrka, omítky stěn včetně sanací, dodávka + montáž nového nerezového potrubí
včetně tvarovek a armatur, potrubí sání nerez, montáž litinových tvarovek,
dodávka + montáž automatické tlakové stanice
- Odvětrání akumulace – demontáže – bourací stavební práce, demontáž starého
ocelového zábradlí a roštů, demontáž strojního zařízení vzduchotechniky,
potrubí odvětrání, pasivního zařízení odvětrání akumulace VDJ.
- Elektroinstalace, MaR, ASŘ
- Individuální vyzkoušení a komplexní zkoušky
- Dokumentace skutečného provedení díla
více
VDJ Svatá Anna Měšice u Tábora_„Uzávěr na nátoku do VDJ Svatá Anna“1 774 734,- Kč2016Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Jihočeský vodárenský svaz akci „Uzávěr na nátoku do VDJ
Svatá Anna“. Předmětem díla byly dodávky a montáže technologické části strojní
a technologické části elektro v tomto rozsahu:
- V rámci rekonstrukce trubního vystrojení byla provedena demontáž kuželového
regulačního ventilu DN 400 se servopohonem v armaturní šachtě. Po demontáži
ventilu byl v armaturní šachtě osazen ocelový T-kus potrubí Ø 426x6,3mm s
odbočkou Ø324x6,3mm opatřený nátěrem, na odbočce šoupátko DN300 s ručním kolem
a zaslepovací přírubou.
- V armaturní komoře vodojemu v chodbě mezi akumulačními nádržemi byla provedena
demontáž stávajícího uzavíracího šoupěte DN 500, které bylo nahrazeno
mezipřírubovou klapkou DN500/PN16 se servopohonem s vysílačem polohy s dálkovým
ovládáním z dispečinku a místním ovládáním pro nastavení procenta otevření pro
havarijní regulaci nátoku na vodojem v případě poruchy nového reg. Ventilu, nebo
nového indukčního průtokoměru.
- Za uzavírací klapkou bylo přívodní potrubí DN500 redukováno na profil nerez
Ø 256x3mm, který je osazen indukčním průtokoměrem DN250/PN16 v odděleném provedení.
- Dodávka a montáž technologické elektroinstalace pro novou klapku, ventil,
indukční průtokoměr a snímače tlaku na nátoku do VDJ
-Byly provedeny předepsané zkoušky a revize, uvedení zařízení do provozu, zaškolení
obsluhy
více
ÚV Plav_"Doplnění technologie"17 077 955,- Kč2015Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a. s. akci „Doplnění technologie". Předmětem
díla byl v tomto rozsahu:
PS01.1 – Usazovací nádrže – Pomalé a rychlé míchání – strojní část
PS01.2 – Usazovací nádrže – Vyklízení kalů – strojní část (dodávka,
montáž armatur a potrubních tras)
PS02.1 – Filtrace – Rekonstrukce praní – strojní část (dodávka armatur)
PS02.2 – Filtrace – Nová filtrace aktivní uhlí – strojní část (dodávka,
montáž armatur a potrubních tras)
Maximální výkon rekonstruované ÚV je 900 l/s
více
ÚV Zaječí_"Intenzifikace a rekonstrukce"9 737 618,- Kč2015Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost ARKO TECHNOLOGY, a. s. akci „Intenzifikace a rekonstrukce".
Předmětem díla byla dodávka a montáž technologických celků a dodávka a montáž
potrubních tras v tomto rozsahu:
- Potrubní trasy a propojení stávající technologické linky úpravny vody,
osazení technologických celků a armatur, aerační věže, vystrojení strojovny ÚV,
rozvody vzduchotechniky
- Chemické hospodářství – koagulant, vápenné hospodářství, plynný chlór,
dávkování chlornanu sodného a jeho použití
- Kalové hospodářství – montáže technologie a potrubních tras odkalení pro
další procesy a využití v kalovém hospodářství
- Zajištění a realizace individuálních zkoušek, komplexních zkoušek a zkušebního
provozu
více
VDJ Syrovice_„Rekonstrukce VDJ Syrovice“1 881 567,- Kč2015Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost INSTA CZ s. r. o. akci „Rekonstrukce VDJ Syrovice“. Předmětem
díla byla dodávka a montáž strojně technologické části a elektro technologické
části včetně MaR:
- Strojně technologická část – dodávka + montáž ponorného článkového čerpadla
pro čerpání surové vody z vrtu, šoupátka, odvzdušňovací ventily, zpětné klapky,
montážní vložky, manometr, nerezové potrubí včetně kotvení, kompletní úprava
stávajícího ocelového potrubí, kompletní ČS se dvěma celonerezovými vertikálními
čerpadly, ponorné čerpadlo pro čerpání kalové vody s vířivým oběžným kolem,
zásobní nádrž na chemikálii Chlornan sodný, záchytná vana pod zásobní nádrž,
sací sestava, kladkostroj
- Tlakové zkoušky potrubí a nádrží, těsností zkoušky beztlakých nádrží
- Elektro technologická část včetně MaR
- Zajištění a provedení všech předepsaných a smluvně sjednaných zkoušek a revizí
více
ÚV Ivančice – Rosice_“Zajištění kvality pitné vody“ 1 426 390,- Kč2015Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnosti OHL ŽS, a. s. a COLAS CZ, a. s. akci „Zajištění kvality
pitné vody“. Předmětem díla byla dodávka a montáž potrubního
propojení 4 ks filtrů do objektu Haly filtrů - „Doplnění 3. stupně terciálního
čištění na SV Ivančice-Rosice“. Dílo zahrnovalo potrubní větve: přítok na filtry,
odtok filtrů, odpad z filtrů, provozní voda, výtlak čerpadel, nátok do
akumulaci a prací vzduch.
více
ÚV Znojemsko „Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo“20 536 837,- Kč2014Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost ARKO TECHNOLOGY, a. s. akci „Zajištění kvality pitné vody pro
SV Znojmo". Předmět díla zahrnoval tyto činnosti:
- Dodávku a montáž strojně technologické části v rozsahu – technologie ÚV
(přítok, homogenizace, flokulace, písková filtrace, filtrace GAU, chemické
hospodářství, dávkování koagulantu, vápenné hospodářství, chloraminace, chlorace,
zdravotní zabezpečení UV zářením, akumulace pitné vody, ČS pitné vody, kalové
hospodářství, dodávka a montáž trubních prostupů, demontážní práce, dodávka a
montáž čerpadel
- Uvedení jednotlivých zařízení a celé technologie ÚV do provozu, zkušební provoz
více
ÚV Plav_„Rekonstrukce čerpací stanice na ÚV Plav – osazení čerpadla M05 směr Bukovec“4 289 463,- Kč2014Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Jihočeský vodárenský svaz akci „Rekonstrukce čerpací stanice
na ÚV Plav – osazení čerpadla M05 směr Bukovec“. Předmět díla zahrnoval:
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla
- Veškeré práce a dodávky související se zhotovením technologické části díla
- Demontáž stávajícího zařízení
- Zkoušky vodotěsnosti, komplexní vyzkoušení díla
- Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci
- Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku
více
VDJ Benkov u Střelic a Uničov - Šibeník_„Rozdělení vodovodu na dvě tlaková pásma“3 377 182,- Kč2014Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost INSTA CZ s. r. o. akci „Rozdělení vodovodu na dvě tlaková pásma“.
Předmětem díla bylo:
- Rozdělení vodovodní sítě v městě Uničově na dvě tlaková pásma – nižší tlakové
pásmo navázané na hladinu vody ve VDJ Benkov, resp. Vyšší talkové pásmo navázané
na hladinu ve VDJ Uničov-Šibeník
- Úprava provozního potrubí ve VDJ Benkov
- Stavební úpravy ve VDJ Benkov
- Dodávky a montáže technologických celků (čerpadla, potrubní celky, chemické
hospodářství,…)
- Zámečnické prvky (podlahové rošty, lávka nadzemní-podzemní, ostatní konstrukce)
- Zkouška těsnosti a tlaková zkouška
- Dokumentace skutečného provedení díla
více
ÚV Bojkovice_„Výměna potrubí pod filtry a rozvodů k čiřičům“2 735 753,- Kč2014Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. akci „Výměna potrubí pod
filtry a rozvodů k čiřičům“. Předmětem díla byla dodávka a montáž podzemního
potrubního kanálu (kolektoru), výměna potrubí u filtrů, připojení a rekonstrukce
čiřičů. Realizace dále zahrnovala:
- Rekonstrukci potrubní trasy od flokulačních nádrží do čiřičů a od čiřičů do ÚV
až k filtrům v části, kde bylo potrubí vedeno v zemi. Došlo k vybudování nového
podzemního kolektoru, ve kterém se vedou potrubní trasy. S tím souvisely i nové
prostupy do stěn ÚV a do čiřičů. V části filtrace ÚV bylo vyměněno veškeré stávající
ocelové potrubí a nahrazené za nerezové potrubí – přítok na filtry, prací voda, prací
vzduch a odpadní vady z filtrů.
- Stavební úpravy – úpravy prostupů stěn filtrů, stěn akumulační nádrže a stropy
jednotlivých pater
- Všechna nová nerezová potrubí byla upevněna pomocí nových nerezových konzol
v obdobném provedení, jako stávající konzoly
- Stávající uzavírací klapky a uzavírací šoupátka s elektropohony byly vyměněny
za nové armatury
- Zajištění a provedení všech předepsaných a smluvně sjednaných zkoušek
- Vyhotovení výrobní projektové dokumentace pro potrubní trasy, desinfekce a
proplach potrubí
- Dokumentace skutečného provedení díla, zaškolení obsluhy, provozní řád
více
ÚV Temný Důl - okres Trutnov_"Technologická část"2 087 520,- Kč2014Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost ARKO TECHNOLOGY, a. s. akci Temný Důl - okres Trutnov
"Technologická část". Předmět díla zahrnoval. Zámečnické konstrukce:
- dodávka a montáž nových ocelových jednokřídlých / dvoukřídlých dveří
- dodávka a montáž nového zábradlí
- repase stávajícího zábradlí
- dodávka a montáž ocelových žárově zinkovaných žebříků a poklopů
- repase stávajícího točitého ocelového schodiště
- dodávka a montáž nové i repase stávající podlahy - rýhovaný plech
- dodávka a montáž provozních ocelových lávek
- dodávka a montáž malého plošinového výtahu
více
ÚV Plav_„Dávkování chlornanu sodného na ÚV Plav“1 843 820,- Kč2014Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Jihočeský vodárenský svaz akci „Dávkování chlornanu sodného
na ÚV Plav“. Předmět díla zahrnoval:
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla
- Veškeré práce a dodávky související se zhotovením technologické části díla
- Demontáž stávajícího zařízení
- Zkoušky vodotěsnosti, komplexní vyzkoušení díla
- Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci
- Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku
více
ÚV Uničov_„Uničov-rozdělení vodovodu na dvě tlaková pásma“3 121 533,- Kč2013Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost INSTA, s. r. o. akci „Uničov-rozdělení vodovodu na dvě tlaková pásma“.
Předmětem díla bylo:
- Rozdělení vodovodní sítě v městě Uničově na dvě tlaková pásma – nižší tlakové
pásmo navázané na hladinu -vody ve VDJ Benkov, resp. vyšší tlakové pásmo
navázané na hladinu ve VDJ Uničov-Šibeník
- Úprava provozního potrubí ve VDJ Benkov na stavební úpravy ve VDJ Benkov
a objektu ČS NTP a VTP
- Stavební úpravy
- Dodávky a montáže technologických celků (čerpadla, potrubní celky,
chemické hospodářství …)
- Zámečnické prvky (podlahové rošty, lávka nadzemní-podzemní, ostatní
konstrukce)
- Zkouška těsnosti a tlaková zkouška
- Dokumentace skutečného provedení díla
více
Dobřany_„Rekonstrukce ÚV a VDJ a napojení nového zdroje podzemní vody“23 105 552,- Kč2011Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro Město Dobřany akci „Rekonstrukce ÚV a VDJ a napojení nového zdroje
podzemní vody“. Předmět díla zahrnoval:
SO – stavební část (úpravna vody, vodojem, propojovací potrubí, čerpací
stanice, přípravné a pomocné práce, vodovodní výtlak, záhlaví vrtu,
přípojka NN, oplocení)
PS – Technologická část strojní, elektro, ASŘ, vystrojení vrtu HV 07
Součástí díla byla dodávka technologie na úpravu pitné vody, která zahrnovala:
- flokulační komoru FK 2400 – výkon 18 m3, lamelový separátor LS 200, zásobník
provzdušněné obsazené vody, sutomatický multivrstvý tlakový filtr se zvýšenou
vrstvou aktivní náplně, automatizovaná stanice pro kontinuální přípravu roztoku
polymerního flokulantu
- příprava, dávkování vápenného mléka do sytiče a čerpaní vápenného mléka (výkon 2500 l/h)
- úprava vody s odstraněním železa a manganu ze surové vody (výkon cca 2000 m3/den)
více
ÚV Precheza Přerov_„Rekonstrukce pískové filtrace ÚV Precheza a.s.“1 800 000,- Kč2011Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Culligan CZECH s. r. o. akci „Rekonstrukce pískové filtrace
ÚV Precheza a.s.“.
více
Vidov, České Budějovice_„Vrt Vi6, náhradní zásobení ÚV Plav – technologická část“1 244 214,- Kč2011Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost ISATS Ing. Prašnička s. r. o. akci „Vrt Vi6, náhradní zásobení
ÚV Plav – technologická část“. Předmětem díla bylo provedení všech technologických
dodávek, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů,
zařízení a souvisejících činností nezbytných pro řádné provedení díla:
A2 PS01 – Strojní část (ponorné čerpadlo, potrubí, armatury, zámečnické výrobky,
ocelové konstrukce, nátěry, demontážní a montážní práce)

více
ÚV Hajská813 098,- Kč2011Technologická část, oprava.více
ÚV Vír505 032,- Kč2011Technologická část, oprava.více
VDJ Neznašov470 000,- Kč2011Technologická část.více
VDJ Oldřichovice324 800,- Kč2011Rekonstrukce VDJ, ÚV lampy.více
VD Pomoraví, VDJ Plumlovsko, Ohrozim, Soběsuky, Rozvodná síť Žárovice, Hamry34 998 758,- Kč2011Technologická část.více
ÚV Dalkia Kolín1 864 000,- Kč2011Technologická část.více
VDJ Včelná22 804 725,- Kč2010Rekonstrukce armaturní komory.více
Vidov, České Budějovice_„Rekonstrukce technologie odběrného objektu“4 415 696,- Kč2010Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro Jihočeský vodárenský svaz akci „Rekonstrukce technologie odběrného objektu“.
Předmětem díla bylo provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí,
včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení a souvisejících činností nezbytných
pro řádné provedení díla:
A1 – Stavební část (stavební úpravy, zámečnické konstrukce, sanace spodního líce
stropní konstrukce)
A2 – Strojní část (automatické strojně stírané česle, ponorné kalové čerpadlo,
elektropohon, potrubí)
A3 – Elektro část + MaR (dodávky elektro, elektromontáže a služby)
více
VDJ Těšovice_„Rekonstrukce PM a VDJ“2 970 975,- Kč2010Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Jihočeský vodárenský svaz akci „Rekonstrukce PM a VDJ“.
Předmětem díla byly rekonstrukce trubního vybavení VDJ Těšovice:
PS01 – Vystrojení VDJ Těšovice
PS02 – Úpravy technologického vystrojení VDJ Šibeniční vrch I
PS03 – Úpravy technologického vystrojení VDJ Šibeniční vrch II
PS04 – Protirázová ochrana výtlačného potrubí v ČS Těšovice
PS05 – Osazení odvzdušnění na výtlačném řádu ČS Těšovice – Prachatice
SO01 – Stavební úpravy VDJ Těšovice
SO02 – Osazení odvzdušňovacího ventilu
více
VDJ Včelná1 328 386,- Kč2010Rekonstrukce VDJ, obslužná lávka.více
ORRERO Litovel432 380,- Kč2010Přeložka přípojky vody, AT stanice.více
ÚV Vír691 861,- Kč2010Výměna čerpadla na výtlačném potrubí.více
VDJ Polná628 728,- Kč2010Oprava odtoku VDJ.více
ÚV Vír233 200,- Kč2010Technologická část, oprava.více
VDJ Lošov, Troubelice, Hlubočky, Přáslavice, Křivá, Kovákov, ČS Velká Bystřice, ÚV Domašov2 433 923,- Kč2009Technologická část.více
VDJ Šibeniční Vrch II. - osazení ÚV zářičů813 255,- Kč2009Technologická část.více
VDJ Křemenec, Víceměřice, ÚV Skalka1 545 034,- Kč2009Technologická část.více
VDJ Netřebice - rekonstrukce ATS1 112 538,- Kč2009Technologická část.více
ÚV Skuteč1 356 613,- Kč2009Technologická část.více
Horní Planá - vodovodní výtlak798 972,- Kč2009Technologická část.více
ÚV Vír666 792,- Kč2009Technologická část.více
VDJ Vesce - Římov - rekonstrukce502 965,- Kč2009Technologická část.více
VDJ Katov490 260,- Kč2009Technologická část.více
VDJ Jasan214 340,- Kč2009Technologická část.více
VDJ Mařatice, VDJ Jarošov210 344,- Kč2009Technologická část.více
ÚV Střelské Hoštice2 883 339,- Kč2008Rekonstrukce ÚV.více
VDJ Mařatice, VDJ Jarošov1 690 140,- Kč2008Technologická část.více
VDJ Mirotice665 531,- Kč2008Technologická část.více
ÚV Polná414 607,- Kč2008Technologická část.více
Vodovod Libina4 007 000,- Kč2006Technologická část.více
ÚV Prachatice23 000 000,- Kč2006Technologická část.více
VDJ Šibeniční Vrch1 700 000,- Kč2006Technologická část.více
VDJ Konice, Hvozd, Ponikev, ČS Hvozd1 719 562,- Kč2006Technologická část.více
ÚV Úholičky3 992 226,- Kč2006Generální oprava filtrace.více
ÚV Vír180 000,- Kč2004Potrubní systém.více
ÚV Valašské Meziříčí139 000,- Kč2004Montáž ozonizace.více
VDJ Poleň137 000,- Kč2004Potrubní systém.více
Skupinový vodovod Vyškov - Nesovická větev3 417 000,- Kč2004Potrubní systém.více
Vodoměrná šachta Sedlice362 000,- Kč2004Technologická část.více
VDJ Chyšky453 000,- Kč2004Potrubní systém.více
Lázně Prostějov1 301 000,- Kč2004Úpravna vody.více
ČS Sedlec586 000,- Kč2004AT stanice.více
ATS Červené Dvorce345 000,- Kč2004Zvyšovací čerpací stanice.více
Rozvod užitkové vody Poděbrady1 788 000,- Kč2003Technologická část, AT stanice.více
Hedva Moravská Třebová6 147 000,- Kč2002Úpravna vody, ČOV. více
Podchod pod tratí ČD Olomouc1 200 000,- Kč2002Technologická část.více
Vodovod Holubice347 000,- Kč2000Technologická část.více

Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz