Čistírny odpadních vod

AKCEHODNOTAROKPROVEDENÉ PRÁCE
ČOV Slavkov u Brna – mechanické předčištění a ČS4 900 000,- Kč2018Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost STAEG, spol. s r. o. akci "ČOV Slavkov u Brna – mechanické
předčištění a ČS". Předmětem díla bylo kompletní a funkční provedení dodávky
a montáže technologie ČOV včetně kotvících a nosných konstrukcí, podružného
materiálu, komplexního vyzkoušení, zprovoznění a regulace, všech potřebných
zkoušek, revizí, koordinace s ostatními profesemi, montážních mechanismů a
dopravy na stavbu. Dále pak vypracování provozního řádu pro zkušební a
trvalý provoz, dokumentace skutečného provedení.
více
Rekonstrukce ČOV Horní Bříza - RF - Rekonstrukce technologie2 596 482,- Kč2018Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost PORR a. s. akci "Rekonstrukce ČOV Horní Bříza - RF - Rekonstrukce
technologie". Předmětem realizovaného souboru PS 03 bylo technologické vystrojení
objektů dvou paralelně propojených technologických linek BČOV:

• Rozdělovací jímka
• Aktivační nádrž 1 a 2 (nitrifikace + denitrifikace,
dvojlinkové uspořádání)
• Dosazovací nádrže 1 až 4
Účelem PS 03 bylo:
• Rovnoměrné rozdělení nátoku mechanicky předčištěných OV do obou
technologických linek BČOV.
• Redukce rozpuštěného organického znečištění v OV na předepsanou
úroveň.

Dále součást díla zahrnovala část stavební:
- Sanace a stavební úpravy biologické části ČOV – I. ETAPA
- oprava betonových konstrukcí a jejich kompletní sanace
- ubourání dna aktivační nádrže na požadovanou hloubku
- nové otvory ve stávající konstrukci aktivační nádřže u
rozdělovací jímky (staré budou zabetonovány)
- vybudování nové železobetonové rozdělovací stěny pro rozdělení
aktivační nádrže nádrže
- výměna ocelových zábradlí výšky 1,0m za nové zábradlí
pozinkované výšky 1,1m
- výměna ocelových lávek
- příprava základů pro instalaci dmychadel
více
B713 - Připojovací místo pro odvod technologických vod a nová jímka42 595 999.- Kč2017-2018Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost ČEZ, a. s. akci "B713 - Připojovací místo pro odvod
technologických vod a nová jímka". Předmětem díla bylo:
- zpracování dokumentace pro provádění stavby
- vybudování nové jímky 500 m3 mezi ČOV ETE a stávající jímkou 500 m3
- stavební část - výstavba nové železobetonové jímky o objemu 500 m3,
sanační práce, provedení výkopů pro kabelové vedení, oplocení
- technologické vybavení - propojovací potrubí DN100-DN300,
armatury DN150-DN700
- dodávka sond pro ropné látky pro radiační ochranu ETE
- část elektro a SKŘ
více
ČOV Praha na Cisařském ostrově12 211 726,- Kč2017-2018Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost ARKO TECHNOLOGY, a. s. akci „Celková přestavba a rozšíření
ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově - PS03 a
PS04 - Nová vodní linka“. Předmětem díla byly dodávky a montáže konzol
pro uchycení veškerých potrubních tras včetně armatur, tvarovek a zařízení,
dodávky a montáž nátokového potrubí.
Realizace díla obsahovala:
- dodávky a montáže konzol pro uchycení potrubí
- dodávky přírubových spojů
- montáž veškerých potrubních tras včetně armatur a tvarovek
- montáže strojů a zařízení
- provedení veškerých zkoušek a testů montovaného potrubí a zařízení
- zpracování dílenské výrobní dokumentace a dokumentace skutečného
provedení díla
více
Rekonstrukce ČOV Nezamyslice8 085 887,- Kč2017Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost INSTA CZ s. r. o. akci "Rekonstrukce ČOV Nezamyslice".
Předmětem díla byla dodávka a montáž technologického vystrojení ČOV v rozsahu:
- D + M strojního vybavení vstupní čerpací stanice
(čerpadla, česlicový koš, jerábová dráha)
- D + M strojního vybavení objektu mechanického předčištění (strojní, ruční česle)
- D + M strojního vybavení objektu dmychárny (dmychadlová soustrojí)
- D + M strojního vybavení objektu dešťové zdrže (vyplachovací klapka,
čerpadlo, odtokový žlab)
- D + M strojního vybavení biologické linky (oběhová aktivační nádrž,
kruhová, radiálně protékaná dosazovací nádrž s pevným mostem, stíráním
dna a hladiny
- D+ M strojního vybavení objekt dezodorizačního filru
- komplexní zkoušky, zhotovení prováděcí a dílenské dokumentace
více
Dezodorizace kalojemů ČOV Ivančice2 472 499,- Kč2017Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice akci akci "Dezodorizace
kalojemů ČOV Ivančice". Předmětem díla byly dodávky a montáže technologie
fotokatalytické dezodorizace a zhotovení nového přívodu elektrické energie
včetně rozvaděčů v tomto rozsahu:
- projektová dokumentace pro realizaci stavby
- základová betonová deska pod jednotku
- fotokatalytická jednotka pro čištění odtahu vzduchu z uskladňovacích
nádrží kalu kapacita 356 - 1400 m3/hod.
- vzduchové potrubí likvidace zápachu včetně tvarovek, armatur a kotvení, DN250
- zprovoznění, zaškolení obsluhy, návod k obsluze
více
ČOV NET-PLASY_Rekonstrukce Dmychárny1 023 720,- Kč2017Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost NET-PLASY spol. s r. o. akci "Rekonstrukce Dmychárny".
Předměte díla byly stavební práce, dodávka a montáž dmychadlového
soustrojí, aeračních elementů, včetně elektročásti v rozsahu:
- ČOV - výstavba nového objektu dmychárny včetně el. ovládané VZT
- ČOV - D + M dmychadlového soustrojí pro aktivační nádrž, včetně
nových potrubních rozvodů tlakového vzduchu s vsazenými tlumiči hluku
- ČOV - D + M aeračního systému aktivačních nádrží
- Elektro - technologická část - D + M kontinuální měření kyslíku v
aktivačních nádržích, regulace chodu dmychadel, regulace VZT, nový
el. rozvaděč včetně softwaru a vizualizace
- individuální a komplexní zkoušky
- přípravné a projekční práce, dokumentace skutečného provedení díla
více
„Kanalizace a ČOV aglomerace Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice“1 578 977,- Kč2016Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost PUMPA a.s. akci „Kanalizace a ČOV aglomerace Pravlov, Trboušany,
Němčičky, Kupařovice“. Předmětem díla byla dodávka a montáž technologie ČOV.
Dílo zahrnovalo 10 provozních souborů.
PS01 Čerpací stanice odpadních vod
PS02 Jímka na fekálie
PS03 Mechanické předčištění
PS04 Dmychárna
PS05 Kalová čerpací stanice
PS06 Aktivační nádrže
PS07 Dosazovací nádrže
PS08 Uskladňovací nádrže kalu
PS09 Chemické hospodářství
PS10 Povodňová čerpací stanice
Dále byly provedeny prostupy pro technologii vodotěsné v rozmezí DN65 až
DN300, dopojení a zatěsnění potrubí odtoku z DN a kalové jímky pro trubky
DN150 až DN250, provedeny veškeré předepsané zkoušky, dokumentace.
více
ČOV Luleč_ „ČOV a kanalizace Luleč“1 390 000,- Kč2016Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost TRASKO, a.s. akci „ČOV a kanalizace Luleč“. Předmětem díla
byla dodávka a montáž technologického vystrojení pro ČOV Luleč v rozsahu:
- Čerpací stanice splašků – dodávka + montáž kalového čerpadla, česlicového
koše potrubí výtlaku čerpadel splašků, potrubí obtoku ČOV
- Mechanické předčištění – dodávka + montáž strojně stíraných česlí,
vertikálního lapáku písku, nádoby na shrabky a písek
- Biologická linka – dodávka + montáž ponorného míchadla denitrifikátoru,
ponorného míchadla aktivační nádrže, zdvihacího zařízení, jemnobublinnového
provzdušňovacího systému, rozvaděče vzduchu pro nitrifikaci, dmýchadla
jednootáčkového, strojního vybavení, dosazovací nádrže, ponorného kalového
čerpadla vratného a přebytečného kalu, potrubí výtlaku plovoucího kalu,
potrubí odtoku čisté vody, potrubí nátoku z aktivace do dosazováku, rozvod
užitkové vody
- Kalové hospodářství – dodávka + montáž středobublinového provzdušňovacího systému,
rozvaděče vzduchu, ponorného kalového čerpadla, samonasávacího čerpadla, potrubí
fekální koncovky pro odtah kalu.
více
ČOV Dačice_ „Modernizace ČOV Dačice“8 701 202,- Kč2015Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro Město Dačice akci „Modernizace ČOV Dačice“. Předmětem díla byla dodávka
a montáž – stavební část, technologická část, část strojní, elektro a ASŘ.
Realizace díla probíhala ve třech etapách:
1.Etapa – provedení hrubého předčištění
2.Etapa- provedení kompletně levé části monobloku sdružených nádrží
biologického čištění, včetně prostupu technologie do prvé části monobloku
a přípravy rozvodů elektřiny pro technologii pravé části monobloku
3.Etapa – provedení práce části monobloku – dosazovací nádrž, jímka
plovoucích nečistot, včetně chemického hospodářství
Součástí díla byla také sanace betonového dna dosazovací nádrže a dodávka
betonových bloků pod aerační elementy v denitrifikační nádrži. Dále byly
instalovány do kanálu nátoku strojní česle s lisem na shrabky. Do záložního
kanálu byly instalovány česle ruční, dodávka a montáž nerezové obslužné lávky.
více
ČOV Tršice_„Obec Tršice – splašková kanalizace a ČOV“5 159 471,- Kč2015Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost INSTA CZ s.r.o. akci „Obec Tršice – splašková kanalizace a ČOV“.
Předmětem díla byla dodávka a montáž technologických celků a elektročásti.
Předmět díla zahrnoval tyto činnosti:
- dodávku a montáž strojně technologické části ČOV
- dodávku a montáž strojně technologické části ČS
- dodávku a montáž elektrotechnické části ČOV
- provedení individuálního a komplexního vyzkoušení všech prvků
- zaškolení obsluhy na ČOV
více
ČOV Ptení_„Kanalizace a ČOV Ptení – 014.1; 014.2; 014.3; 014.4; 01.4.5; 014.6; 015.1; 015.1; 015.2; 015.3“3 200 000,- Kč2015Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost STRABAG a. s. akci „Kanalizace a ČOV Ptení – 014.1; 014.2; 014.3;
014.4; 01.4.5; 014.6; 015.1; 015.1; 015.2; 015.3“. Předmětem díla byla dodávka
a montáž – technologické části strojní, technologické části elektro, MaR a ASŘ
v tomto rozsahu:
- Čerpací stanice splašků – dodávka + montáž ponorného kalového čerpadla,
česlicový koš, zvedací zařízení, potrubní výtlak čerpadel splašků
- Mechanické předčištění – dodávka + montáž strojně stírané česlo, vertikální
lapák písku, potrubí nátoku lapáku, ČOV a odtoku biologické linky ČOV
- Biologické čištění – dodávka + montáž vertikálního míchadla denitrifikátoru,
ponorné míchadlo aktivační nádrže, jemnobublinný provzdušňovací systém, rozvaděč
vzduchu pro nitrifikaci, dmychadlo jednootáčkové, strojní vybavení dosazovací
nádrže, ponorné kalové čerpadlo vratného a přebytečného kalu, potrubní rozvody
- Kalové hospodářství – dodávka + montáž středobublinový provzdušňovací systém,
rozvaděč vzduchu, mamutka zahuštěného kalu, ponorné kalové čerpadlo, kontejner 7 m3,
norná stěna, podávací čerpadlo kalu, dávkovací čerpadlo flokulantu, zásobní a
rozpouštěcí nádrž flokulantu, samonasávací čerpadlo, řetízkový zahušťovač kalu,
trubkový flokulátor, potrubí sání a výtlaku kalu a flokulantu, rozvod užitkové vody
- Nátok fekálií – dodávka + montáž česle návozu fekálií, čerpadlo fekálií,
středobublinný provzdušňovací systém, potrubí návozu fekálií a potrubí
přečerpávání fekálií
- Odstraňování fosforu – dodávka + montáž čerpadel, kompresoru a vodohospodářského
zařízení IBC kontejner, dávkovací čerpadlo síranu, držák dávkovacího čerpadla síranu,
potrubí
- Součástí díla byla i dodávka + montáž motorické elektroinstalace, MaR, ASŘTP
více
ČOV Vícov_„Vodohospodářská infrastruktura obce Vícov“3 575 000,- Kč2015Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost INSTA CZ s. r. o. akci „Vodohospodářská infrastruktura obce Vícov“.
Předmětem díla byla dodávka a montáž – strojně-technologické části včetně
elektrotechnologické části na ČOV, ČS a jímce na odpadní vody ze žump v tomto rozsahu:
- ČOV strojní technologie – dodávka + montáž integrované mechanické předčištění,
nádoba na shrabky, potrubní rozvody, vertikální míchadlo denitrifikátoru, ponorné
míchadlo aktivační nádrže, zdvihací zařízení, jemnobublinné aerační elementy, rozvaděč
vzduchu pro AN, dmychadlový agregát, vybavení dosazovací nádrže, čerpadlo ostřikové
vody, středobublinné aerační elementy, rozvaděč vzduchu pro SNK, dávkování síranu
železitého, zásobní nádrž síranu, mikrosítový filtr,
- ČS – dodávka + montáž technologické části
- Jímka na odpadní vody ze žump – dodávka + montáž technologie
- Prostupy – ČOV – vedení + přelivy, ČS + jímka žump – potrubí a tvarovky,
segmentové těsnění prostupů
- Elektročást, kamerový systém a přenos dat
- Dokumentace skutečného provedení, individuální a komplexní zkoušky, provozní
řád ČOV ke zkušebnímu provozu a zkušební provoz v trvání 12 měsíců.
více
ČOV Citov_„Citov – oddílná splašková kanalizace a ČOV“1 600 000,- Kč2015Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost INSTA CZ s.r.o. akci „Citov – oddílná splašková kanalizace a ČOV“.
Předmětem díla byla dodávka a montáž technologických celků.
Předmět díla zahrnoval tyto činnosti:
- dodávka a montáž strojně technologické části ČOV
- výroba, dodávka a montáž nerezových prvků (pochůzné lávky, obslužná plošina,
zvedací zařízení, rozvod tlakového vzduchu do aktivací a kalové jímky,..)
- provedení individuálního a komplexního vyzkoušení všech prvků ČOV
- příprava zkušebního provozu ČOV
- vypracování manipulačního a provozního řádu pro ČOV
- zaškolení obsluhy na ČOV
více
ČOV Rakvice_"ČOV Rakvice"1 966 250,- Kč2015Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost ARKO TECHNOLOGY, a. s. akci „ČOV Rakvice“. Předmětem díla byla dodávka,
montáž, zprovoznění a zaškolení obsluhy na biologické ČOV Rakvice v tomto rozsahu:
- Jednalo se o technologické zařízení dosazovací nádrže včetně vystrojení, ukotvení
a propojů se středovým objektem, mostní konstrukce s pochůznou lávkou,
dodavatelská dokumentace
- Účelem díla bylo přečerpávání gravitačně zahuštěného kalu mezi kalovými náržemi,
jednalo se o atypický výrobek v rozsahu – vertikální kruhová dosazovací nádrž,
válcový tvar přecházející do tvaru rotačního komolého kužele s protisměrným kuželem
ve dně nádrže, konstrukce z odtokových sklopných trubek vyčištěné vody čerpací
nádrže pro čerpadla vratného a přebytečného kalu zavěšené na mostní konstrukci,
uklidňovacího dálce, středového objektu, nátokového a odtokového potrubí a systému
sběru sedimentujícího kalu v mezikruží a odtahu plovoucích nečistot. Na hřídeli
rotují dvě trubky kalového potrubí pro sběr vratného kalu, obě jsou vybaveny
návarky pro napojení na odvzdušňovací zařízení. Celá konstrukce je šroubovaná
bez svárů, s těsněním všech spojů
- Součástí díla je obslužná mostní konstrukce trojramenná přes biologickou linku
včetně přístupového schodiště. Obslužná lávka je vybavena zábradlím a přípravou
pro osazení pohonu kalového potrubí. Ve středu lávky je zavěšen středový objekt
dosazovací nádrže a kalová jímka pro čerpadla vratného a přebytečného kalu. Lávka
je vybavena odnímatelnými pochůznými rošty.
- Dodavatelská dokumentace
více
ČOV Pravlov_„Kanalizace a ČOV aglomerace Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice“1 578 977,- Kč2015Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost PUMPA, a. s. akci „Kanalizace a ČOV aglomerace Pravlov, Trboušany,
Němčičky, Kupařovice“. Předmětem díla byla dodávka a montáž – technologie ČOV
na stavbě „Kanalizace a ČOV aglomerace Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice“
v tomto rozsahu:
- ČOV, jímka na fekálie, mechanické předčištění, dmychárna, kalová čerpací
stanice,aktivační nádrže, dosazovací nádrže, uskladňovací nádrže kalu, chemické
hospodářství, povodňová čerpací stanice – dodávka + montáž česlicový koš,
kontejner na shrabky, potrubí a armatury včetně příslušenství, kompaktní zařízení
mechanického předčištění, ruční kladkostroj, rozvod chemikálie – kompletní
hydraulické zapojení čerpadel a nádrže, uzavíracích armatur, protitlakých
ventilů, sací trubky, dávkovacího ventilu
- Prostupy pro technologii vodotěsné v rozmezí DN65 až DN300
- Dopojení a zatěsnění potrubí odtoku z DN a kalové jímky pro trubky
DN 150 až DN 250
- Provedeny veškeré předepsané zkoušky, dokumentace
více
ČOV Vrbice_“Obec Vrbice – ČOV a splašková kanalizace“2 289 598,- Kč2015Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost PROSTAV, s. r. o. akci „Obec Vrbice – ČOV a splašková kanalizace“.
Předmětem díla byla dodávka a montáž – technologie ČOV v tomto rozsahu:
- Mechanické předčištění: potrubní propojení výtlaku s objektem mechanického
předčištění, provzdušňovaný nerezový koš včetně pláště, víko koše včetně zajištění,
háček pro vytažení koše, provzdušnění koše, zaroštování části denitrifikační nádrže.
- Denitrifikační nádrž: 1 ks ponorné míchadlo, adaptér pro míchadlo, vodící tyč,
jeřábek s ručním navijákem (společný pro objekt mechanického předčištění).
- Aktiv. nádrž: jemnobubl. provzd.systém (2 ks dmych.soustrojí s jednoot.motorem,
rozvaděč vzduchu, potr.stl.vzduchu, svody k aer.elementům, aer.elementy, 2 ks
tlumič hluku), potr. a armat. mezi AN a DN, zákryt na potr.vyčiš.vody DN200.
- Dosaz. Nádrž: 1 ks dosaz. nádrž z nerez oceli (průměr 3,9 m) včetně uklidň.
válce, odtokového žlabu a odtok. potrubí, hydropneu. čerpadla na recirkulaci
vrat. kalu, zařízení pro stahování plov.nečistot z hladiny,kot. a spoj.
materiál, doplňk.konstrukce.
- Kalová nádrž: zařízení pro odkal. přebyt. kalu, 1 ks čerp. vč. adaptéru,
potr. a armat. výtlaku kal. vody, komplet provzduš., systém, potr. na odtah
přebyt. zahuš.kalu s koncovkou pro cisternu(žárově zink.), 1 ks sestup. Žebřík.
- Strojní odvodnění kalu: dehydrátor, kalové čerpadlo, dávkovací čerpadlo,
flokulační tank, míchadlo, šroubový dopravník, včetně veškerého příslušenství,
propojovací potrubí, venkovní kontejner.
- Provedeny veškeré předepsané zkoušky, dokumentace
více
ČOV Skalka_“Obec Skalka – ČOV a stoková síť“2 100 000,- Kč2015Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost INSTA CZ, s. r. o. akci „Obec Skalka – ČOV a stoková síť“.
Předmětem díla byla dodávka a montáž – technologie ČOV v tomto rozsahu:
- Dodávka + montáž integrovaného mechanické předčištění, nádoby na shrabky,
potrubí nátoku na česle, potrubí obtoku, potrubí přívodu vody k mechanickému
předčištění.
- Dodávka + montáž vertikálního míchadla denitrifikátoru, ponorného míchadla
aktivační nádrže, zdvihacího zařízení, jednobublinových aeračních elementů,
rozvaděče vzduchu, dmychadlového agregátu.
- Kompletní vybavení dosazovací nádrže: pozink. Lávka, uklidňovací válce,
čerpadla vratného / přebytečného kalu
- Dodávka + montáž záložního zdroje el. energie
- Zpracování provozního řádu, dokumentace skutečného provedení díla
- Individuální, komplexní a garanční zkoušky, zaškolení obsluhy.
více
ČOV Křelov - Břuchotín_„Kanalizace a ČOV obce Křelov - Břuchotín“3 562 633,- Kč2014Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost OHL ŽS, a. s. akci „Kanalizace a ČOV obce Křelov - Břuchotín“.
Předmětem díla byla dodávka a montáž technologické části ČOV v obci
Křelov – Břuchotín. Realizace zahrnovala:
- dodávku a montáž technologické (biologická jednotka) části čistírny odpadních
vod v obci Křelov – Břuchotín včetně provedení veškerých nezbytných zkoušek,
měření a vyhodnocení, které jsou potřebné k uvedení čistírny odpadních vod do
provozu
- výroba, dodávka a montáž zámečnických prvků (venkovní rampy, ocelové dveře,
poklopy, zábradlí, zdvihací plošina, žebřík,..)
- provozní řád pro zkušební provoz a provozní řád pro stálý provoz ČOV
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla
- zajištění a provedení všech předepsaných a smluvně sjednaných zkoušek
- podrobné zaškolení pracovníků investora pro provoz, obsluhu a údržbu ČOV
více
Městys Drahany_"ČOV a stoková síť"3 070 000,- Kč2014Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Skanska, a. s. akci „ČOV a stoková síť“. Předmětem díla byla
dodávka a montáž technologické části ČOV a ČS včetně elektroinstalace a MaR.
Realizace zahrnovala:
- dodávku a montáž strojně – technologické části ČOV a ČS
- elektroinstalaci ČOV a ČS včetně MaR
- dodávka a montáž ocelové lávky, schodů a pororoštů včetně povrchové úpravy
- zpracování dokumentace skutečného provedení
- zajištění a provedení všechny předepsaných a smluvně sjednaných zkoušek
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci
- provozní řád ČOV
- podobné zaškolení pracovníků investora pro provoz, obsluhu a údržbu předmětu díla
více
ČOV Halže_„Čistá Berounka – etapa I. – ČOV Halže“1 450 000,- Kč2014Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost ENVI-PUR s.r.o. akci „Čistá Berounka – etapa I. – ČOV Halže“.
Předmětem díla byla dodávka a montáž strojně technologické části na ČOV.
Realizace díla obsahovala:
- Mechanické předčištění – stavítko ruční, pístový stacionární kompresor,
rozvod tlakového vzduchu pro lapák písku, aerační element, kalové čerpadlo,
patkové koleno, vodicí tyče, výtlačné potrubí z dešťové zdrže, ponorný spínač,
kontejner na shrabky
- Biologické čištění – dmychadlové soustrojí včetně protihlukového krytu, ponorné
míchadlo, přenosný jeřábek, provzdušňovací rošt, nitrifikační nádrže včetně
provzdušňovacích elementů, norná stěna odplyňovací zóny, vystrojení dosazovací
nádrže, rozvod tlakového vzduchu (nerez), uzavírací klapky se servopohonem a ruční pákou
- Kalové nádrže – kalové čerpadlo, vodící tyče kalového čerpadla, provzdušňovací
rošt kalové nádrže včetně provzdušňovacích elementů, výtlačné potrubí odsazené
vody, vyskladňovací potrubí kalu, potrubí vratného a přebytečného kalu, ponorný
spínač
- Dávkování síranu – dávkovací solenoidové, membránové čerpadlo, dávkovací nádrž
včetně ručního míchadla a příslušenství čerpadla
více
ČOV Daskabát_“Kanalizace a ČOV obce Daskabát“2 736 465,- Kč2014Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost EUROVIA CS, a. s. akci „Kanalizace a ČOV obce Daskabát“.
Předmětem díla byla dodávka a montáž – technologického vystrojení ČOV a
vystrojení ČS v tomto rozsahu:
- Technologické vystrojení ČOV – česle strojně stírané hrubé, stroj.zař.
vertikálního lapáku písku, ponorné čerpadlo pro čerpání směsi písek-voda,
separátor písku s integrovaným praním, kontejner na písek a shrabky, ponorné
kalové čerpadlo na čerpání odp.vod z čerp.jímky a z jímky svážených vod, vyplachovací
vana, el.magnetický ventil. Česlicový kos svážených vod, zvedací zařízení, potrubí
výtlaku, odtoku a dovozu svážených vod, potrubí výtlaku odp.vod z jímky svážených
vod, klapkový uzávěr, provzdušňovací rošt jímky, měrný Parshallův žlab včetně
ultrazvuk.sondy, kompresor pojízdný s redukčním ventilem a manometrem, rozvod
tlakového vzduchu do lapáku písku a jímky sv.vod, ventilátor + ochranná mřížka,
větrací mříž se žaluzií
- Strojně technologické vystrojení ČS 1, ČS 2 a ČS 3 – betonová šachta,
2x čerpadlo HCP, technologické vystrojení plat, el. Rozvaděč v plastovém pilíři,
uzamykatelný poklop, vstupní žebřík
- Elektrotechnologická část a řídící systém
- Zajištění a provedení všech předepsaných a smluvně sjednaných zkoušek
(komplexní zkoušky) a uvedení do zkušebního provozu
- Dokumentace skutečného provedení díla, zaškolení obsluhy, provozní řád,
účast na zkušebním provozu
více
ČOV Niva_“Obec Niva – ČOV a stoková síť“5 817 000,- Kč2014Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost Skanska a. s. akci „Obec Niva – ČOV a stoková síť“. Předmětem
díla byla dodávka a montáž – technologie ČOV v tomto rozsahu:
- Strojně technologická část ČOV – hrubé předčištění, biologické čištění,
kalové hospodářství, měrný objekt, propojovací potrubí tlakové a armatury
- Strojně technologická část ČS –
- Elektrotechnologická část a MaR pro ČOV a ČS
- Zajištění a provedení všech předepsaných a smluvně sjednaných zkoušek
(komplexní zkoušky)
- Vypracování provozního řádu pro zkušební provoz, zkušební provoz, vedení
a vyhodnocení zkušebního provozu včetně analytické kontroly splňující podmínky
zákona č. 254/01 Sb. a nařízení vlády č. 61/03 Sb.
- Dokumentace skutečného provedení díla, zaškolení obsluhy
více
ČOV Luká, Přeštice "Splašková kanalizace a ČOV“1 500 000,- Kč2014Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost FORTEX – AGS, a.s. akci „Splašková kanalizace a ČOV“. Předmětem
díla byly dodávky a montáže technologických celků. Předmět díla zahrnoval
tyto činnosti:
- dodávka a montáž strojně technologické části ČOV
- výroba, dodávka a montáž nerezových prvků (pochůzné lávky, obslužná plošina,
zvedací zařízení, rozvod talkového vzduchu do aktivací a kalové jímky, dodávka
a montáž potrubí)
- komplexní zkoušky, zkušební provoz ČOV
- dokumentace zkušebního provozu, provozní řád
- zaškolení obsluhy na ČOV
více
ČOV Nejdek_“Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku“2 238 000,- Kč2014Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a. s. akci „Zlepšení vodohospodářské
infrastruktury města Nejdku“. Předmětem díla byla dodávka a montáž technologických
celků stavby.
- Dodávky a montáže vystrojení kruhových nádrží – DNK 15/4,7
- Dodávka veškerého materiálu nutného k výrobě ucelených částí DNK, první
náplně olejů a mazadel, výroba, kontroly a zkoušky, kompletace mostu, povrchové
úpravy – moření, žárový pozink, nátěry.
Součástí díla bylo také předání projektové dokumentace skutečného provedení díla
v dohodnuté formě a dohodnutém počtu a dalších dokladů.
více
ČOV Bory_“Intenzifikace ČOV“3 188 190,- Kč2013Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost BUILDINcentrum – HSV, s. r. o. akci „Intenzifikace ČOV“.
Předmětem díla byla dodávka a montáž technologických celků včetně elektroinstalace.
- Strojně – technologická část ČOV
- Elektročást a MaR ČOV
- Výroba, dodávka a montáž pozinkované lávky
- Stavební výpomoc, těsnění prostupů
- Provedená zkoušek těsnosti potrubních rozvodů vody a vzduchu, provedení
komplexních funkčních zkoušek
- Proškolení a zaučení obsluhy, vypracování provozního řádu pro zkušební provoz
- Zkušební provoz do 30.11.2014 a jeho vyhodnocení dle platné legislativy
více
ČOV Plzeň, Přeštice "Čistá Berounka, etapa II, projekt B"16 075 000,- Kč2012Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost EUROVIA CS, a. s. akci „Čistá Berounka, etapa II, projekt B“.
Předmětem díla byla dodávka a montáž technologických celků.
Předmět díla zahrnoval tyto činnosti:
- Plzeň retenční nádrž na ČOV – strojně technologická část
- Úslavksý kanalizační sběrač – ČS Rokycanská – technologická část
RN Božkov – technologická část
- Přeštice rekonstrukce ČOV – technologická část hygienizace kalu, odstranění
dusíku, rekonstrukce nádrže na uskladnění kalu, automatické vzorkování
- Provedení předepsaných zkoušek
- Dokumentace skutečného provedení
více
ČOV Plzeň "Čistá Berounka, etapa II, projekt A - intenzifikace ČOV Pzeň"25 251 477,- Kč2012Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost K & H KINETIC a. s. akci „Čistá Berounka, etapa II, projekt A
- intenzifikace ČOV Pzeň". Předmětem díla byla dodávka a montáž technologie
na mechanicko-biologické ČOV s termofilní aerobní stabilizací kalu:
- Úpravy na aktivaci 1 a 2 – denitrifikační a nitrifikační nádrže
- Dmychárna pro aktivaci a regeneraci
- Regenerační nádrže
- Dávkování chemikálií – dávkování síranu železitého
- Zpracování provozního řádu, dokumentace skutečného provedení díla
- Individuální, komplexní a garanční zkoušky, zaškolení obsluhy.
více
ČOV Leština13 246 835,- Kč2012Technologická částvíce
ČOV Kostelec na Hané "Vodovod a kanalizace“8 129 000,- Kč2012Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro Město Kostelec na Hané akci „Vodovod a kanalizace“. Realizace zahrnovala
strojně technologickou část pro objekty ČOV:
01 Technologie – předčištění a čerpací šachta, svozová jímka
02 Technologie hlavní technologické linky, dmychárna, aerace, kalojemy
03 Technologie kalového hospodářství (kompletní dodávka včetně pásového
lisu 1,5 – 4m3/h)
05 Ostatní dodávky, montáže a související činnosti s realizací díla
(projektová dokumentace, zkoušky, zkušební provoz, provozní řád),
zámečnická výroba (zvedací zařízení, schodiště, zábradlí)
více
ČOV Suchdol nad Odrou "Rekonstrukce ČOV Suchdol nad Ondrou“7 619 981,- Kč2012Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost INSTA CZ s. r. o. akci „Rekonstrukce ČOV Suchdol nad Ondrou“.
Předmětem díla byla dodávka a montáž technologie ČOV, ČS1 a ČS2. Realizace zahrnovala:
- Provedení preventivního přečerpávání do stávající biologické linky přes
česlicový koš, demontáže stávající technologie v ČS a ČOV, dodávka a montáž
nových technologických celků – dmychadla včetně rozvodu vzduchu, multifunkční
hrubé předčištění, míchadla v nové biologické lince a vystrojení ČS1, vystrojení
dosazovací nádrže, provzdušnění v nové biologické lince a vystrojení ČS2 a
provedení úpravy na stávající biologické lince včetně elektroinstalace.
- Instalace pásového lisu s bezrámovou konstrukcí PLASIS 600 V
- Zpracování provozní řádu ČOV
- Úspěšné dokončení zkušebního provozu
více
ČOV Ivančice "Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží nové Mlýny – ČOV Ivančice“5 134 201,- Kč2012Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a. s. akci „Zlepšení kvality vod v řekách
Jihlava a Svratka nad nádrží nové Mlýny – ČOV Ivančice“. Předmětem díla byla
dodávka a montáž technologie ČOV, která zahrnovala:
- Dodávka a montáž potrubí pro provizorium, montáž čerpadel, stavidel a
dmychadel pro provizorium
- Dodávka a montáž vystrojení DNK 21/4,5
- Dodávka a uložení potrubních tras PS04-PS10
- Montáž strojů, zařízení a potrubí PS04-PS10
více
Hrádek u Sušice_"ČOV a kanalizace"4 400 000,- Kč2012Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro Obecní úřad Hrádek akci „ČOV a kanalizace". Předmětem díla byla dodávka
a montáž technologické části ČOV.
Realizace zahrnovala tyto dodávky a montáže:
- Strojně – technologická část: Mechanické předčištění, biologická linka,
jímka fekálií, propojovací potrubí a armatury, kalové hospodářství (sítopásový
lis včetně příslušenství), zámečnická výroba (zvedací zařízení), ostatní činnosti
související s realizací (zkoušky, úspěšný zkušební provoz, provozní řád, zaškolení obsluhy)
- Elektro část a MaR
více
ČOV ÚSOV „Kanalizace a ČOV Úsov“6 952 701,- Kč2012Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro Město Úsov akci „Kanalizace a ČOV Úsov“. Realizace zahrnovala strojně
technologickou část pro objekty ČOV:
PS01 Čistírna odpadních vod
- čerpací stanice, mechanické předčištění, biologická jednotka, kalové
hospodářství, návoz septiků, užitková voda, ostatní náklady, motorická
elektroinstalace, automatizace systému řízení technologických procesů (ASŘTP)
a měření a regulace (MaR).
více
ČOV Plumlov25 958 668,- Kč2011Technologická část.více
ČOV, ČS Brodek u Konice_„Splašková kanalizace a ČOV“4 135 553,- Kč2011Společnost AQUA-STYL spol. s r. o., na základě smluvního vztahu realizovala
pro společnost INSTA CZ s. r. o. akci „Splašková kanalizace a ČOV“. Předmětem díla
bylo provedení všech technologických dodávek, montážních prací a konstrukcí,
včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení a souvisejících činností nezbytných
pro řádné provedení díla.
Čerpací stanice odpadních vod – technologická část
Čistírna odpadních vod – technologická část
(Kompletní strojně technologické vystrojení ČS a ČOV, elektročást + MaR)
více
ČOV Toro Hlavečník1 560 000,- Kč2011Technologická část.více
ČOV Velké Opatovice1 509 957,- Kč2011Technologická část.více
ČOV Jindřichův Hradec852 000,- Kč2011Sanace usazovacích nádrží.více
ČOV Konice966 934,- Kč2010Technologická část.více
ČOV Hradec Králové4 271 995,- Kč2009Technologická část.více
ČOV Borovany1 976 661,- Kč2009Technologická část.více
ČOV Polná1 051 500,- Kč2009Technologická část.více
ČOV Mikulov, Valtice39 128 000,- Kč2009Technologická část.více
ČOV Černá v Pošumaví2 452 295,- Kč2009Technologická část.více
ČOV Strakonice1 369 000,- Kč2009Technologická část.více
ČOV Šumvald5 003 116,- Kč2008Technologická část.více
ČOV Řež u Prahy2 927 660,- Kč2007Technologická část.více
ČOV Řež u Prahy10 731 812,- Kč2007Výstavba ČOV - 2200 EO.více
ČOV Bělčice1 611 559,- Kč2007Technologická část.více
ČOV Jih, Letiště Praha Ruzyně1 320 000,- Kč2007Technologická část.více
ČOV Štěpánov5 336 000,- Kč2006Technologická část.více
ČOV a kanalizace Otaslavice59 000 000,- Kč2006Výstavba ČOV - 1500 EO.více
ČOV Kazeto Přerov4 250 000,- Kč2006Technologická část.více
ČOV Vrbátky5 800 000,- Kč2005Výstavba splaškové kanalizace a ČOV.více
ČOV Grygov35 000 000,- Kč2005Výstavba ČOV - 2085 EO.více
ČOV Hovorany, Šardice, Svatobořice8 700 000,- Kč2005Dodávka a montáž kanalizačních ČS.více
ČOV Nitra1 497 300,- Kč2005Technologická část ČOV.více
ČOV mlékárny NET PLASY1 726 760,- Kč2005Technologická část.více
ČOV Horní Dvořiště1 529 995,- Kč2005Technologická část.více
ČOV Autocamping Sycherák3 000 000,- Kč2004Výstavba ČOV včetně technologických celků.více
ČOV Blatná4 136 000,- Kč2004Technologická část.více
ČOV Rýmařov15 000 000,- Kč1997Rekonstrukce ČOV - 12000 EO.více
ČOV Dačice90 000 000,- Kč1996Výstavba ČOV - 9500 EO.více
ČOV Choceň32 000 000,- Kč1994Výstavba ČOV - 16000 EO.více

Zavedli jsme a používáme

Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2016
Systém environmentálního
managementu
ČSN EN ISO 14001:2016
Systém managementu
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
OHSAS 18001:2008
Systém managementu
bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC 27001/27002

AQUA-STYL spol. s r. o.      U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, Česká republika      telefon: +420 587 070 650      e-mail: aqua-styl@aqua-styl.cz

webdesign by virtualis.cz